Apix Messaging Oy

TAKAISIN


PALVELUEHDOT

11.1.2021


1. Sopimuksen osapuolet

Tämän sopimuksen osapuolet ovat palvelun käyttöön ottava asiakas (jäljempänä “Asiakas”) ja Apix Messaging Oy, Y-tunnus 2332748-7 (jäljempänä “Apix”).


2. Sopimuksen kohde ja määritelmät

Tällä sopimuksella Apix ja Asiakas sopivat Apix Sanomanvälityspalveluiden käytöstä. Apix Sanomanvälitypalveluilla tarkoitetaan tässä sopimuksessa sähköiseen tiedonsiirtoon liittyvien Apixin tuotteiden ja -palveluiden muodostamaa kokonaisuutta. Apixin Sanomanvälityspalvelut kattavat aineistojen muunnokset, reitittämisen ja jakelun täysin sähköisesti. Tarvittaessa aineistot lähetetään tulostettaviksi paperille. Apixin palveluihin sisältyy myös sähköinen arkistointi.

Tässä sopimuksessa tarkoitettu Apix Sanomanvälityspalvelu ja siihen liittyvät palvelutuotteet on tarkemmin kuvattu Apix Messaging Oy:n internetsivuilla osoitteessa www.apix.fi/palvelukuvaukset.html.

Apixilla on oikeus muuttaa, täydentää tai poistaa Apix Sanomanvälityspalveluiden ominaisuuksia. Mikäli palvelunominaisuuksiin tulevat muutokset, täydennykset tai poistot edellyttävät muutoksia Asiakkaan järjestelmissä, ilmoitetaan muutoksista Asiakkaalle hyvissä ajoin etukäteen.

Tällä sopimuksella ei luovuteta Asiakkaalle mitään oikeuksia mihinkään atk-ohjelmiin.


3. Apix Sanomanvälityspalveluiden alkaminen ja päättyminen

Asiakkaan oikeus käyttää Apix Sanomanvälityspalveluita päättyy tämän sopimuksen päättyessä.


4. Palvelun käyttö

Asiakas sitoutuu noudattamaan Apixin antamia Apix Sanomanvälityspalveluiden käyttöä koskevia ohjeita. Ohjeet löytyvät ajantasaisina osoitteesta www.apix.fi. Asiakas sitoutuu lukemaan ja noudattamaan näitä ohjeita ennen kuin ottaa palvelun käyttöön. Apix rekisteröi Apix Sanomanvälityspalveluiden hakemistoon Asiakkaan nimi- ja osoitetiedot sekä antaa käyttäjälle palvelun käytössä tarvittavat osoitteet, tunnukset ja salasanat. Apixilla on tarvittaessa oikeus muuttaa Asiakkaan käyttäjä- ja osoitetietoja ilmoitettuaan siitä Asiakkaalle hyvissä ajoin ennen muutosta. Asiakas vastaa tunnisteellaan tai salasanallaan tehdystä palvelun käytöstä.

Apix Sanomanvälityspalvelu on Asiakkaan käytettävissä 24 tuntia vuorokaudessa vuoden jokaisena päivänä lukuun ottamatta järjestelmän huollon tai ennalta arvaamattomien vikatilanteiden edellyttämiä käyttökeskeytyksiä. Huollon vaatimista katkoksista ilmoitetaan Asiakkaalle etukäteen ja ne pyritään ajoittamaan siten, että ne toteutetaan pääsääntöisesti normaalin työajan ulkopuolella. Apix pyrkii selvittämään ennalta arvaamattomat vikatilanteet mahdollisimman nopeasti.


5. Maksut ja laskutusperusteet

5.1 Maksutapana etukäteismaksu

Asiakas maksaa käyttämistään palveluista etukäteen verkkokaupasta hankittavilla krediiteillä. Krediittien saldoa ylläpidetään Apixin palvelimilla. Krediitiit maksetaan niiden hankintahetkellä ja krediittejä ei voi vaihtaa takaisin rahaksi. Apix varaa oikeuden mitätöidä hankitut krediitit mikäli niitä ei ole käytetty kahden vuoden kuluessa hankintahetkestä. Palveluiden ajantasainen hinnoittelu krediiteissä on saatavilla Apixin verkkosivuilta.


5.2 Maksutapana lasku

5.2.1 Laskutusperusteet

Apix Sanomanvälityspalveluista laskutetaan Asiakkaan palvelun käytön määrän perusteella kuukausittain jälkikäteen.

Käyttömaksujen perusteet ovat kirjattu erilliseen asiakaskohtaiseen hinnastoon.

5.2.2 Maksuehdot

Laskujen maksuehto on 14 päivää netto laskun päiväyksestä.

Maksut on ilmoitettu nettohintoina, joihin lisätään kulloinkin voimassa oleva arvonlisävero. Jos maksun suoritus viivästyy laskussa mainitusta eräpäivästä, Asiakas on velvollinen suorittamaan erääntymispäivän jälkeiseltä ajalta laskussa mainitun Suomen korkolain mukaisen viivästyskoron.

5.2.3 Muutokset hintoihin ja laskutusperusteisiin

Mikäli maksuissa tapahtuu korotuksia, neuvotellaan tästä kuukausi ennen korotusten voimaantuloa asiakkaan kanssa. Asiakkaalla on oikeus neuvottelun jälkeen irtisanoa sopimuksensa päättyväksi korotuksen tullessa voimaan.


6. Oikeudet ja vastuut

Apix vastaa siitä, että sen Asiakkaalle tuottama Apix Sanomanvälityspalvelu on palvelukuvauksen mukainen.

Asiakas on yksin vastuussa Apix Sanomanvälityspalveluiden puitteissa lähettämänsä tiedon tietosisällöstä. Tieto ei saa olla voimassa olevien lakien, asetusten, muiden viranomaismääräysten, hyvien tapojen tai yleisesti hyväksyttyjen menettelytapojen vastainen.

Asiakkaalla on oikeus saada korvaus välittömistä vahingoista, jotka aiheutuvat Apixin tuottamuksesta johtuvasta palvelun käyttökatkoksesta tai häiriöstä. Korvauksen määrä rajoittuu kuitenkin Asiakkaan yksittäisestä palveluominaisuudesta suorittamaan maksuun tai suoritettavaksi tulevaan maksuun kyseisellä laskutuskaudella. Asiakkaalla ei ole oikeutta saada korvausta Apixsta riippumattomista syistä aiheutuvista vahingoista. Apix ei korvaa Asiakkaalle aiheutuneita välillisiä vahinkoja (esimerkiksi tulon- tai ansion menetystä, pääoman korkotappioita, saamatta jäänyttä voittoa, liiketoiminnan keskeytymistä, sekä asiakkaan ja kolmannen väliseen sopimukseen perustuvia vahingonkorvauksia).

Erityisesti todetaan, ettei Asiakkaalla ole oikeutta saada Apixilta korvausta palvelun käyttökatkoksesta tai häiriöstä, joka johtuu palvelun yhteydessä käytetyn teleoperaattorin tai muun palvelun tuottajan toiminnan keskeytyksistä tai häiriöistä.


7. Salassapito

Apix sekä Asiakas sitoutuvat pitämään luottamuksellisina toisiltaan saamansa aineistot ja tiedot, jotka on merkitty luottamukselliseksi tai jotka on sellaisiksi ymmärrettävä, sekä olemaan käyttämättä niitä muihin kuin sopimuksen mukaisiin tarkoituksiin.

Salassapitovelvollisuus ei kuitenkaan koske aineistoa ja tietoa:

a. joka on yleisesti saatavilla taikka muuten julkista tai

b. jonka Apix tai Asiakas on saanut kolmannelta osapuolelta ilman salassapitovelvollisuutta tai

c. joka oli Apixin tai Asiakkaan hallussa ilman niitä koskevaa salassapitovelvollisuutta ennen tietojen tai aineiston saamista Apixilta tai Asiakkaalta tai

d. jonka Apix tai Asiakas on itsenäisesti kehittänyt hyödyntämättä toiselta tämän sopimuksen osapuolelta saamaansa aineistoa tai tietoa.

Tämän sopimuksen osapuolen on välittömästi lopetettava toiselta osapuolelta saamansa luottamuksellisen aineiston ja tietojen käyttäminen sekä, ellei erikseen sovita aineiston hävittämisestä, palautettava kyseinen aineisto kaikkine kopioineen, kun sopimus päättyy tai kun sopimuksen osapuoli ei enää tarvitse kyseistä aineistoa, tai kyseisiä tietoja sopimuksen mukaiseen tarkoitukseen. Kummallakin tämän sopimuksen osapuolella on kuitenkin oikeus säilyttää lain tai viranomaisten määräysten edellyttämät kopiot.

Tämän sopimuksen kohtaan 6 liittyvät oikeudet ja velvoitteet jäävät voimaan sopimuksen päättymisen jälkeenkin.


8. Henkilötietojen käsittely

Henkilötietojen käsittelyssä noudatetaan tämän sopimuksen liitteenä olevaa Tietosuojaliitettä.


9. Ylivoimainen este

Kumpikaan tämän sopimuksen osapuolista ei vastaa viivästyksistä tai vahingoista, jotka johtuvat hänen vaikutusmahdollisuuksiensa ulkopuolella olevasta esteestä, jota hänen ei kohtuudella voida edellyttää ottaneen huomioon sopimuksentekohetkellä ja jonka seurauksia hän ei myöskään kohtuudella olisi voinut välttää tai voittaa. Edellä mainitun kaltaisiksi esteiksi katsotaan mm. tulipalo, sota, kapina, pakko-otto, mellakka, takavarikko, lakko, sulku, boikotti ja muu työtaistelu, myös silloin kun tämän sopimuksen osapuoli on itse sen kohteena tai siihen osallisena.

Tämän sopimuksen osapuolen on viipymättä ilmoitettava ylivoimaisesta esteestä kirjallisesti toiselle sopimuksen osapuolelle, samoin kuin esteen lakkaamisesta.


10. Yhteyshenkilöt

Asiakas nimittää yhteyshenkilön asiakassuhteeseen. Apixin puolelta yhteyshenkilö ilmoitetaan servicedesk-palvelussa www.apix.fi.


11. Asiakastietojen luovuttaminen

Apixilla on oikeus käyttää asiakasrekisterin tietoja omassa markkinoinnissaan ellei tästä erityisesti ole muuta sovittu. Apixilla on oikeus luovuttaa Asiakkaiden nimet myös kolmansille osapuolille käytettäviksi yleisissä markkinatutkimuksissa tai niihin verrattavissa julkaisuissa. Asiakkaalla on oikeus kokonaan tai osittain kieltää Apixa käyttämästä tai luovuttamasta häntä koskevia tietoja edellä mainituin tavoin.


12. Sovellettava laki ja erimielisyyksien ratkaiseminen

Tähän sopimukseen sovelletaan Suomen lakia.

Sopimuksesta mahdollisesti aiheutuvat riidat pyritään pääsääntöisesti ratkaisemaan sopijapuolten välisin neuvotteluin. Tästä sopimuksesta aiheutuvat riidat ratkaistaan lopullisesti välimiesmenettelyssä Keskuskauppakamarin välimieslautakunnan sääntöjen mukaisesti yhden (1) välimiehen toimesta. Riita voidaan saattaa myös ratkaistavaksi sovinnollisesti Suomen Asianajajaliiton sovintomenettelysääntöjen mukaan tapahtuvassa sovintomenettelyssä, mikäli sopijapuolet siitä kirjallisesti sopivat.

Kuluttajaasiakkaalla on oikeus saattaa riita-asia vireille myös Suomessa sijaitsevan kotipaikkansa käräjäoikeudessa.


13. Sopimuksen siirtäminen

Apixilla on oikeus siirtää tämä kolmannelle ilmoitettuaan kirjallisesti siirrosta Asiakkaalle viimeistään kaksi (2) viikkoa ennen siirtoa. Asiakkaalla ei ole oikeutta siirtää sopimusta kolmannelle.


14. Sopimuksen lisäykset ja muutokset

Apixilla on oikeus muuttaa, täydentää tai poistaa palvelun ominaisuuksia. Apixilla on oikeus ilmoittaa tämän sopimuksen ehtojen muutoksesta julkaisemalla muutetut ehdot palveluntarjoajan www-sivustolla. Muutos tulee voimaan, kun se on julkaistu palveluntarjoajan www-sivustolla.

Mikäli palvelun ominaisuuksiin tulevat muutokset, täydennykset tai poistot edellyttävät muutoksia Asiakkaan järjestelmissä, ilmoitetaan muutoksista Asiakkaalle hyvissä ajoin etukäteen. Apix ei vastaa näistä muutoksista mahdollisesti Asiakkaalle aiheutuvista kustannuksista. Apixilla ei kuitenkaan ole yksipuolisesti oikeutta heikentää Asiakkaan tai tämän sopimuskumppanin saavuttamaa palvelutasoa edellä mainituilla muutoksilla, täydennyksillä tai poistoilla, elleivät heikennykset johdu Apixsta riippumattomista kolmannen osapuolen toimenpiteistä, joihin Apix ei voi vaikuttaa.


15. Sopimuksen voimassaolo

Sopimus on voimassa allekirjoituspäivästä alkaen toistaiseksi.

Asiakkaalla on oikeus irtisanoa sopimus päättymään kolmen (3) kuukauden irtisanomisajalla ilmoittamalla tästä kirjallisesti. Suoritettuja maksuja ei palauteta.

Asiakkaalla on lisäksi oikeus irtisanoa sopimus tämän sopimuksen kohdan 13 tarkoittamassa tapauksessa.

Apixilla on oikeus irtisanoa sopimus päättymään kolmen (3) kuukauden kuluttua kirjallisen ilmoituksen päiväyksestä.

Apixilla on oikeus irtisanomisaikaa noudattamatta purkaa sopimus tai estää palvelun käyttö seuraavissa tapauksissa:

a. Asiakas olennaisesti rikkoo näitä sopimusehtoja.

b. Asiakkaan liittymää käytetään häiriön aiheuttamiseen Apix Sanomanvälityspalveluille tai muille käyttäjille.

c. Asiakas on haettu konkurssiin tai hän on hakenut julkista haastetta velkojilleen tai Asiakas on muutoin todettu maksukyvyttömäksi.

Tämän sopimuksen sopijapuolilla ei ole sopimuksen purkautuessa oikeutta vaatia vahingonkorvausta yllä mainituista syistä johtuneen purkamisen johdosta.