Palveluehdot

29.3.2022


1. Sopimuksen osapuolet

Tämän sopimuksen osapuolet ovat palvelun käyttöön ottava asiakas (jäljempänä “Asiakas”) ja Apix Messaging Oy, Y-tunnus 2332748-7 (jäljempänä “Apix”).


2. Sopimuksen kohde ja määritelmät

Tällä sopimuksella Apix ja Asiakas sopivat Apix Sanomanvälityspalveluiden käytöstä. Apix Sanomanvälityspalveluilla tarkoitetaan tässä sopimuksessa sähköiseen tiedonsiirtoon liittyvien Apixin tuotteiden ja -palveluiden muodostamaa kokonaisuutta.

Apix Sanomanvälityspalvelu kattaa Asiakkaan aineistojen muunnokset, reitittämisen, jakelun ja arkistoinnin täysin sähköisesti. Tarvittaessa aineistot lähetetään tulostettaviksi paperille.

Tässä sopimuksessa tarkoitettu Apix Sanomanvälityspalvelu ja siihen liittyvät erilaiset palvelutuotteet on tarkemmin kuvattu Apixin kotisivuilla osoitteessa www.apix.fi. Apix pyrkii jatkuvaan tuotekehitykseen ja Apix Sanomanvälityspalvelun vastaavuuteen Asiakkaiden muuttuvien tarpeiden kanssa, minkä vuoksi palvelun ja siihen liitettyjen muiden tuotteiden reaaliaikainen sisältö ilmoitetaan osoitteessa www.apix.fi. Asiakkaan tilaamien palvelutuotteiden käyttöön sovelletaan tämän sopimuksen palveluehtoja.

”Pakotteet” tarkoittavat Yhdistyneiden kansakuntien, Euroopan unionin, Suomen ja Yhdysvaltojen käyttöön ottamia pakotelakeja ja -määräyksiä, joilla kielletään liiketoimien tekeminen säännöksessä määriteltyjen henkilöiden tai yhteisöjen kanssa.


3. Apix Sanomanvälityspalveluiden alkaminen ja päättyminen

Asiakkaan oikeus käyttää Apix Sanomanvälityspalveluita alkaa, kun asiakas on hyväksynyt tämän sopimuksen ehdot ja päättyy tämän sopimuksen päättyessä.


4. Palvelun käyttö

Asiakas sitoutuu noudattamaan Apixin antamia Apix Sanomanvälityspalveluiden käyttöä koskevia ohjeita. Ohjeet löytyvät ajantasaisina osoitteesta www.apix.fi.

Apix rekisteröi Apix Sanomanvälityspalveluiden hakemistoon Asiakkaan nimi- ja osoitetiedot sekä antaa käyttäjälle palvelun käytössä tarvittavat osoitteet, tunnukset ja salasanat. Apixilla on tarvittaessa oikeus muuttaa Asiakkaan käyttäjä- ja osoitetietoja ilmoitettuaan siitä Asiakkaalle hyvissä ajoin ennen muutosta. Asiakas vastaa tunnisteellaan tai salasanallaan palvelun käytöstä.

Apix Sanomanvälityspalvelu on Asiakkaan käytettävissä 24 tuntia vuorokaudessa vuoden jokaisena päivänä lukuun ottamatta järjestelmän huollon tai ennalta arvaamattomien vikatilanteiden edellyttämiä käyttökeskeytyksiä. Huollon vaatimista katkoksista ilmoitetaan Asiakkaalle etukäteen ja ne pyritään ajoittamaan siten, että ne toteutetaan pääsääntöisesti normaalin työajan ulkopuolella. Apix pyrkii selvittämään ennalta arvaamattomat vikatilanteet mahdollisimman nopeasti.


5. Maksut, maksuaikataulut, maksuehdot ja laskutusperusteet

5.1 Maksutapana etukäteismaksu

Asiakas maksaa käyttämistään palveluista etukäteen verkkokaupasta hankittavilla krediiteillä. Krediittien saldoa ylläpidetään Apixin palvelimilla. Krediitiit maksetaan niiden hankintahetkellä ja krediittejä ei voi vaihtaa takaisin rahaksi. Apix varaa oikeuden mitätöidä hankitut krediitit mikäli niitä ei ole käytetty kahden vuoden kuluessa hankintahetkestä. Palveluiden ajantasainen hinnoittelu krediiteissä on saatavilla Apixin verkkosivuilta.

5.2 Maksutapana lasku

5.2.1 Laskutusperusteet

Apix Sanomanvälityspalveluista laskutetaan Asiakkaan palvelun käytön määrän perusteella kuukausittain jälkikäteen.

Käyttömaksujen perusteet ovat kirjattu erilliseen asiakaskohtaiseen hinnastoon.

Laskutuskausi on yksi (1) kalenterikuukausi.

5.2.2 Maksuehdot

Laskujen maksuehto on 14 päivää netto laskun päiväyksestä.

Maksut on ilmoitettu nettohintoina, joihin lisätään kulloinkin voimassa oleva arvonlisävero. Jos maksun suoritus viivästyy laskussa mainitusta eräpäivästä, Asiakas on velvollinen suorittamaan erääntymispäivän jälkeiseltä ajalta laskussa mainitun Suomen korkolain mukaisen viivästyskoron.

5.2.3 Muutokset hintoihin ja laskutusperusteisiin

Apixilla on oikeus tarkistaa hintoja ja/tai laskutusperusteita ilmoittamalla siitä vähintään yhtä (1) kuukautta ennen muutoksen voimaantuloa. Asiakkaalla on oikeus irtisanoa sopimuksensa päättyväksi korotuksen tullessa voimaan.


6. Oikeudet ja vastuut

Apix vastaa siitä, että sen Asiakkaalle tuottama Apix Sanomanvälityspalvelu on palvelukuvausten mukainen.

Asiakas on yksin vastuussa Apix Sanomanvälityspalveluiden puitteissa lähettämänsä tiedon tietosisällöstä. Tieto ei saa olla voimassa olevien lakien, asetusten, muiden viranomaismääräysten, hyvien tapojen tai yleisesti hyväksyttyjen menettelytapojen vastainen.

Apixilla on oikeus muuttaa, täydentää tai poistaa Apix Sanomanvälityspalveluiden ominaisuuksia. Mikäli palvelunominaisuuksiin tulevat muutokset, täydennykset tai poistot edellyttävät muutoksia Asiakkaan järjestelmissä, ilmoitetaan muutoksista Asiakkaalle hyvissä ajoin etukäteen. Apix ei vastaa näistä muutoksista mahdollisesti Asiakkaalle aiheutuvista kustannuksista.

Asiakkaalla on oikeus saada korvaus välittömistä vahingoista, jotka aiheutuvat Apixin tuottamuksesta johtuvasta palvelun käyttökatkoksesta tai häiriöstä. Korvauksen määrä rajoittuu kuitenkin Asiakkaan yksittäisestä palveluominaisuudesta suorittamaan maksuun tai suoritettavaksi tulevaan maksuun kyseisellä laskutuskaudella. Asiakkaalla ei ole oikeutta saada korvausta Apixista riippumattomista syistä aiheutuvista vahingoista. Apix ei korvaa Asiakkaalle aiheutuneita välillisiä vahinkoja kuten esimerkiksi tulon- tai ansionmenetystä, pääoman korkotappioita, saamatta jäänyttä voittoa, liiketoiminnan keskeytymistä, sekä asiakkaan ja kolmannen väliseen sopimukseen perustuvia vahingonkorvauksia.

Erityisesti todetaan, ettei Asiakkaalla ole oikeutta saada Apixilta korvausta palvelun käyttökatkoksesta tai häiriöstä, joka johtuu palvelun yhteydessä käytetyn teleoperaattorin tai muun palvelun tuottajan toiminnan keskeytyksistä tai häiriöistä.

Asiakas vakuuttaa, että Asiakas, sen suorat ja epäsuorat osakkeenomistajat tai yhtiömiehet ja sen ylimmät johtohenkilöt eivät ole Pakotteiden kohteena. Asiakas sitoutuu viipymättä ilmoittamaan Apixille, mikäli olosuhteissa tapahtuisi sopimuksen voimassaollessa muutos, jonka johdosta sen tässä antama vakuutus ei enää pitäisi paikkaansa.

Asiakas vastaa kaikista vahingoista, seuraamusmaksuista ja kuluista, joita Apixille aiheutuu siitä, että Asiakkaan tässä antama vakuutus ei pidä paikkaansa tai siitä, että Asiakas laiminlyö ilmoitusvelvollisuutensa.

Apixilla on oikeus purkaa sopimus tai rajoittaa sen mukaisten velvoitteidensa toteuttamista, mikäli Apixilla on siihen Pakotteista johtuva perusteltu syy. Apix ei vastaa vahingosta, jonka tällainen purkaminen tai rajoittaminen aiheuttaa.

6.1 Immateriaalioikeudet

Omistusoikeus, tekijänoikeus ja kaikki muut oikeudet palveluihin tai niihin liittyviin materiaaleihin, niiden tuloksiin ja tuotteisiin kuuluvat yksinomaisesti Apixille ja/tai kolmansille osapuolille. Asiakas on velvollinen ilmoittamaan viipymättä Apixille, mikäli kolmas osapuoli väittää palvelun loukkaavan sen immateriaalioikeuksia.

Apix ei vastaa Asiakkaalle kolmansien osapuolten immateriaalioikeuksien loukkauksista, jotka aiheutuvat siitä, että palvelua on käytetty tarkoitukseen, johon sitä ei ole suunniteltu tai hyväksytty taikka siitä, että palvelua käytetään vastoin sopimusta tai voimassa olevan lainsäädännön vastaisesti.


7. Salassapito

Apix sekä Asiakas sitoutuvat pitämään luottamuksellisina toisiltaan saamansa tiedot, jotka on merkitty luottamukselliseksi tai jotka on sellaisiksi ymmärrettävä, sekä olemaan käyttämättä niitä muihin kuin sopimuksen mukaisiin tarkoituksiin.

Salassapitovelvollisuus ei kuitenkaan koske tietoa:

a. joka on yleisesti saatavilla taikka muuten julkista tai

b. jonka Apix tai Asiakas on saanut kolmannelta osapuolelta ilman salassapitovelvollisuutta tai

c. joka oli Apixin tai Asiakkaan hallussa ilman niitä koskevaa salassapitovelvollisuutta ennen tietojen saamista Apixilta tai Asiakkaalta tai

d. jonka Apix tai Asiakas on itsenäisesti kehittänyt hyödyntämättä toiselta tämän sopimuksen osapuolelta saamaansa tietoa

Tämän sopimuksen osapuolen on välittömästi lopetettava toiselta osapuolelta saamansa luottamuksellisen aineiston käyttäminen sekä, ellei erikseen sovita aineiston hävittämisestä, palautettava kyseinen aineisto kaikkine kopioineen, kun sopimus päättyy tai kun sopimuksen osapuoli ei enää tarvitse kyseistä aineistoa sopimuksen mukaiseen tarkoitukseen. Kummallakin tämän sopimuksen osapuolella on kuitenkin oikeus säilyttää lain tai viranomaisten määräysten edellyttämät kopiot.

Apixilla on oikeus mainita Asiakas referenssiluettelossaan. Apixilla on oikeus luovuttaa Asiakkaan nimi myös kolmansille osapuolille käytettäviksi yleisissä markkinatutkimuksissa tai niihin verrattavissa julkaisuissa. Asiakkaalla on oikeus kokonaan tai osittain kieltää Apixia käyttämästä tai luovuttamasta häntä koskevia tietoja edellä mainituin tavoin.

Tämän sopimuksen kohtaan 8 liittyvät oikeudet ja velvoitteet jäävät voimaan sopimuksen päättymisen jälkeenkin.


8. Henkilötietojen käsittely

Henkilötietojen käsittelyssä noudatetaan tämän sopimuksen liitteenä olevaa Tietosuojaliitettä.


9. Ylivoimainen este

Kumpikaan tämän sopimuksen osapuolista ei vastaa viivästyksistä tai vahingoista, jotka johtuvat hänen vaikutusmahdollisuuksiensa ulkopuolella olevasta esteestä, jota hänen ei kohtuudella voida edellyttää ottaneen huomioon sopimuksentekohetkellä ja jonka seurauksia hän ei myöskään kohtuudella olisi voinut välttää tai voittaa. Edellä mainitun kaltaisiksi esteiksi katsotaan mm. yleisvaarallinen tartuntatauti, tulipalo, sota, kapina, pakko-otto, mellakka, takavarikko, lakko, sulku, boikotti ja muu työtaistelu, myös silloin kun tämän sopimuksen osapuoli on itse sen kohteena tai siihen osallisena.

Tämän sopimuksen osapuolen on viipymättä ilmoitettava ylivoimaisesta esteestä kirjallisesti toiselle sopimuksen osapuolelle, samoin kuin esteen lakkaamisesta.


10. Tilastolliset – ja tietopalvelut

Apixilla on oikeus analysoida ja muokata Apix Sanomanvälityspalveluissa siirrettävää tietoa ja aineistoja näiden palveluiden tuottamisen lisäksi myös tilastollisen materiaalin ja tietopalveluiden kaupalliseen tuottamiseen. Tähän tarkoitukseen käytettävä tieto on anonymisoitu siten, että yksittäistä Asiakasta ei ole mahdollista tunnistaa tai jäljittää tilastoista, raporteista tai muusta tuotetusta aineistosta. Apix ja Asiakas voivat sopia, että tällaisia tilastoja ja tietopalveluita voidaan tuottaa myös kyseistä Asiakasta koskevilla yksityiskohtaisilla tiedoilla joko Asiakkaalle itselleen tai kolmannelle osapuolelle.

Apix voi käyttää Asiakkaan tietoja ja aineistoja Apix Sanomanvälityspalvelun ja siihen liitettyjen tai Asiakkaan erikseen tilaamien tuotteiden laskuttamiseen ja kohdennettuun markkinointiin.

Apix voi käyttää tällaisia kohdennettuun markkinointiin liittyviä tietoja ja aineistoja myös yhteistyössä omien alihankkijoidensa ja muiden yhteistyökumppaneidensa kanssa, ellei Asiakas sitä erikseen kiellä.


11. Muutokset ja täydennykset

Apix voi muuttaa palveluehtoja sekä sen liitteitä lainsäädännön, alan sopimuskäytäntöjen tai Apix Sanomanvälityspalveluiden taikka siihen liittyvien palvelutuotteiden sisällön muuttuessa. Ajan tasalla olevat sopimusehdot löytyvät kulloinkin osoitteesta www.apix.fi.

Jos sopimusmuutos aiheutuu lain tai viranomaisohjeistuksen muutoksesta ja muutos ei olennaisesti lisää Asiakkaan tästä sopimuksesta johtuvia velvollisuuksia taikka rajoita hänen oikeuksiaan, muutos tulee voimaan, kun se on julkaistu www.apix.fi -sivuilla.

Jos sopimusmuutos tapahtuu Apixin aloitteesta, eikä se johdu lain tai viranomaisohjeistuksen muutoksesta ja muutos lisäisi olennaisesti Asiakkaan velvollisuuksia taikka rajoittaisi olennaisesti hänen oikeuksiaan, Apixin tulee ilmoittaa sopimusmuutoksesta Asiakkaalle etukäteen palvelun välityksellä tai muulla tavalla Asiakkaan käyttäjä- ja osoitetietoja hyödyntäen. Muutos tulee voimaan ilmoituksen mukaisena ajankohtana, kuitenkin aikaisintaan yhden (1) kuukauden kuluttua ilmoitusta koskevan viestin lähettämisestä Asiakkaalle. Jos Asiakas yhden (1) kuukauden kuluessa muutosilmoituksen lähettämisestä ilmoittaa Apixille, että hän ei hyväksy sopimusmuutosta, Asiakkaalla on oikeus irtisanoa Apix Sanoman-välityspalveluita tai niihin liittyviä palveluita.


12. Sovellettava laki ja erimielisyyksien ratkaiseminen

Tähän sopimukseen sovelletaan Suomen lakia.

Sopimuksesta mahdollisesti aiheutuvat riidat pyritään pääsääntöisesti ratkaisemaan sopijapuolten välisin neuvotteluin. Tästä sopimuksesta aiheutuvat riidat ratkaistaan lopullisesti välimiesmenettelyssä Keskuskauppakamarin välimieslautakunnan sääntöjen mukaisesti yhden (1) välimiehen toimesta. Riita voidaan saattaa myös ratkaistavaksi sovinnollisesti Suomen Asianajajaliiton sovintomenettelysääntöjen mukaan tapahtuvassa sovintomenettelyssä, mikäli sopijapuolet siitä kirjallisesti sopivat.

Kuluttaja-asiakkaalla on oikeus saattaa riita-asia vireille myös Suomessa sijaitsevan kotipaikkansa käräjäoikeudessa.


13. Sopimuksen siirtäminen

Apixilla on oikeus siirtää tämä sopimus kolmannelle osapuolelle ilmoitettuaan kirjallisesti siirrosta Asiakkaalle viimeistään kaksi (2) viikkoa ennen siirtoa. Asiakkaalla ei ole oikeutta siirtää sopimusta kolmannelle osapuolelle.

Mikäli Asiakas ei hyväksy muutosta, sopimus katsotaan päättyväksi muutosten tullessa voimaan. Asiakkaan katsotaan hyväksyneen muutos, kun hän on saanut asiasta tiedon ja muutosten voimaantulon jälkeen Asiakas on jatkanut Apix Sanomanvälityspalveluiden tai niihin liittyvien palveluiden käyttämistä.


14. Sopimuksen voimassaolo

Sopimus on voimassa hyväksymispäivästä alkaen toistaiseksi.

Asiakkaalla on oikeus irtisanoa sopimus päättymään kolmen (3) kuukauden irtisanomisajalla ilmoittamalla tästä kirjallisesti. Suoritettuja maksuja ei palauteta.

Apixilla on oikeus irtisanoa sopimus päättymään kolmen (3) kuukauden kuluttua kirjallisen ilmoituksen päiväyksestä.

Apixilla on oikeus irtisanomisaikaa noudattamatta purkaa sopimus tai estää palvelun käyttö seuraavissa tapauksissa:

a. Asiakas olennaisesti rikkoo näitä sopimusehtoja.

b. Asiakkaan liittymää käytetään häiriön aiheuttamiseen Apix Sanomanvälityspalveluille tai muille käyttäjille.

c. Asiakas on haettu konkurssiin tai hän on hakenut julkista haastetta velkojilleen tai Asiakas on muutoin todettu maksukyvyttömäksi.

Tämän sopimuksen sopijapuolilla ei ole sopimuksen purkautuessa oikeutta vaatia vahingonkorvausta yllä mainituista syistä johtuneen purkamisen johdosta.