APIX SANOMANVÄLITYSPALVELUIDEN KÄYTTÖEHDOT

1 Sopimuksen osapuolet

Tämän sopimuksen (jäljempänä ’Sopimus’) osapuolet ovat käyttäjä (jäljempänä “Käyttäjä”) ja Apix Messaging Oy, Y-tunnus 2332748-7 (jäljempänä “Apix”).

2 Sopimuksen kohde ja määritelmät

Tällä Sopimuksella Käyttäjä ja Apix sopivat Apix Sanomanvälityspalveluiden käyttöön liittyvistä ehdoista. Apix Sanomanvälityspalvelut (jäljempänä ’Palvelut) on sähköiseen tiedonsiirtoon tarkoitettujen palveluiden kokonaisuus, joka kattaa Käyttäjän aineistojen esitystapamuunnokset, jakelun, automaattisen reitittämisen ja arkistoinnin sähköisesti. Tarvittaessa aineistot lähetetään tulostettaviksi ja jaeltaviksi kirjeinä.

Käyttäjä käyttää Palveluita Apixin kumppanin (jäljempänä ’Kumppani’) sovellusten välityksellä tai suoraan Apixin kehittämien ja ylläpitämien sovellusten avulla. Palveluiden käyttö edellyttää Apixin ja Apixin Kumppanin välistä erillistä kumppanisopimusta Palveluiden käytöstä.

Apix pyrkii jatkuvaan tuotekehitykseen ja Palveluiden vastaavuuteen käyttäjien muuttuvien tarpeiden kanssa, minkä vuoksi Palveluiden reaaliaikainen sisältö ilmoitetaan osoitteessa www.apix.fi. Jatkuvaan tuotekehitykseen kuuluu, että lisäämme tai poistamme Palveluiden ominaisuuksia sekä avaamme uusia palveluja ja lopetamme vanhoja.

3 Sopimuksen voimaantulo

Sopimus tulee voimaan kun Käyttäjä on hyväksynyt tämän Sopimuksen.

4 Osapuolten oikeudet ja vastuut

Käyttäjä sitoutuu käyttämään Palvelua vain edustamansa yrityksen tai organisaation tarpeisiin lakien, hyvien tapojen ja kulloinkin voimassa olevan Palvelun käyttöehtojen mukaisesti. Käyttäjä sitoutuu noudattamaan Apixin antamia Palvelun käyttöä koskevia ohjeita. Käyttäjä vastaa tallentamiensa ja käsittelemiensä tietojen oikeellisuudesta ja siitä, etteivät aineistot loukkaa kolmansien osapuolten oikeuksia tai voimassa olevaa lainsäädäntöä.

Apix rekisteröi Palveluiden hakemistoon Käyttäjän nimi- ja osoitetiedot sekä antaa Käyttäjälle Palvelun käytössä tarvittavat osoitteet, tunnukset ja salasanat. Apixilla on tarvittaessa oikeus muuttaa Käyttäjän käyttäjä- ja osoitetietoja ilmoitettuaan siitä Käyttäjälle hyvissä ajoin ennen muutosta. Käyttäjä vastaa tunnisteellaan tai salasanallaan tehdystä palvelun käytöstä. Palvelu on Käyttäjän käytettävissä 24 tuntia vuorokaudessa vuoden jokaisena päivänä lukuun ottamatta järjestelmän huollon tai ennalta arvaamattomien vikatilanteiden edellyttämiä käyttökeskeytyksiä.

Apix ei ole vastuussa mistään epäsuorista tai välillisistä menetyksistä, kuten esimerkiksi liikevoiton, myyntitulojen tai menetetyn työajan menetyksistä. Apix ei myöskään ole vastuussa mistään rangaistusluonteisista vahingonkorvauksista. Käyttäjällä ei ole oikeutta saada korvausta Palveluiden käyttökatkoksista tai häiriöistä. Apixilla on oikeus käyttää Palveluiden toimittamisessa alihankkijoita ottaen huomioon kohdassa 5 sovitut tietosuojaehdot.

5 Henkilötietojen käsittely ja tietosuoja

Käyttäjän toimesta Palvelun avulla välitettävissä aineistoissa voi olla mukana EU:n tietosuoja-asetuksen (GDPR) alaista tietoa. Apix käsittelee Käyttäjän aineistoja poikkeus-tilanteita lukuun ottamatta vain koneellisesti ja silloinkin vain siinä määrin kuin Käyttäjälle ja Kumppanille luvatun Palvelun toimittamiseksi on välttämätöntä.

Käyttäjä lähettää ja vastaanottaa Palvelun välityksellä aineistoja, joita käsitellään Käyttäjän ja Kumppanin ohjeiden mukaisesti. Apix tekee kumppaneidensa ja alihankkijoidensa kanssa aina erillisen sopimuksen henkilötietojen käsittelystä (Data processing agreement, DPA). Lisätietoa Apixin tietoturvakäytännöistä koskien turvallisuutta ja yksityisyyden suojaa löytyy osoitteesta: www.apix.fi/gdpr

6 Immateriaalioikeudet

Omistusoikeus, tekijänoikeus ja kaikki muut oikeudet palveluihin tai niihin liittyviin materiaaleihin, niiden tuloksiin ja tuotteisiin kuuluvat yksinomaisesti Apixille ja/tai kolmansille osapuolille. Käyttäjä on velvollinen ilmoittamaan viipymättä Apixille, mikäli kolmas osapuoli väittää palvelun loukkaavan sen immateriaalioikeuksia.

Apix ei vastaa Käyttäjälle kolmansien osapuolten immateriaalioikeuksien loukkauksista, jotka aiheutuvat siitä, että palvelua on käytetty tarkoitukseen, johon sitä ei ole suunniteltu tai hyväksytty taikka siitä, että palvelua käytetään vastoin sopimusta tai voimassa olevan lainsäädännön vastaisesti.

7 Tilastolliset- ja tietopalvelut

Apixilla on oikeus analysoida ja muokata Palveluissa tietoa ja aineistoja näiden palveluiden tuottamisen lisäksi myös tilastollisen materiaalin ja tietopalveluiden kaupalliseen tuottamiseen. Tähän tarkoitukseen käytettävä tieto on anonymisoitu siten, että yksittäistä Käyttäjää ei ole mahdollista tunnistaa tai jäljittää tilastoista, raporteista tai muusta tuotetusta aineistosta. Apix ja Käyttäjä voivat sopia, että tällaisia tilastoja ja tietopalveluita voidaan tuottaa myös kyseistä Käyttäjää koskevilla yksityiskohtaisilla tiedoilla, joko Käyttäjälle itselleen tai kolmannelle osapuolelle.

Apix voi käyttää Käyttäjän tietoja ja aineistoja Palveluihin liitettyjen tai Käyttäjän erikseen tilaamien palvelutuotteiden laskuttamiseen ja kohdennettuun markkinointiin. Apix voi käyttää tällaisia kohdennettuun markkinointiin liittyviä tietoja ja aineistoja myös yhteistyössä omien alihankkijoidensa ja muiden yhteistyökumppaneidensa kanssa, ellei Käyttäjä tätä erikseen kiellä.

8 Muutokset ja täydennykset

Apix voi muuttaa näitä käyttöehtoja sekä sen liitteitä lainsäädännön, alan sopimuskäytäntöjen tai Palveluiden sisällön muuttuessa. Ajan tasalla olevat sopimusehdot löytyvät kulloinkin osoitteesta: www.apix.fi.

Jos käyttöehtojen muutokset aiheutuvat lain tai viranomaisohjeistuksen muutoksesta ja muutokset eivät olennaisesti lisää Käyttäjän tästä sopimuksesta johtuvia velvollisuuksia taikka rajoita hänen oikeuksiaan, muutokset tulevat voimaan, kun ne on julkaistu www.apix.fi-sivuilla.

Jos sopimusmuutos tapahtuu Apixin aloitteesta, eikä se johdu lain tai viranomaisohjeistuksen muutoksesta ja muutos lisäisi olennaisesti Käyttäjän velvollisuuksia taikka rajoittaisi olennaisesti hänen oikeuksiaan, Apixin tulee ilmoittaa sopimusmuutoksesta Käyttäjälle etukäteen Palveluiden ja Kumppanin välityksellä. Muutos tulee tällöin voimaan ilmoituksen mukaisena ajankohtana, kuitenkin aikaisintaan yhden (1) kuukauden kuluttua ilmoitusta koskevan viestin lähettämisestä Käyttäjälle tai Kumppanille.

Apix ei vastaa muutoksista mahdollisesti Käyttäjälle aiheutuvista kustannuksista.

9 Sovellettava laki ja erimielisyyksien ratkaiseminen

Tähän sopimukseen sovelletaan Suomen lakia.

Sopimuksesta mahdollisesti aiheutuvat riidat pyritään pääsääntöisesti ratkaisemaan sopijapuolten välisin neuvotteluin. Tästä sopimuksesta aiheutuvat riidat ratkaistaan lopullisesti välimiesmenettelyssä Keskuskauppakamarin välimieslautakunnan sääntöjen mukaisesti yhden (1) välimiehen toimesta. Riita voidaan saattaa myös ratkaistavaksi sovinnollisesti Suomen Asianajajaliiton sovintomenettelysääntöjen mukaan tapahtuvassa sovintomenettelyssä, mikäli sopijapuolet siitä kirjallisesti sopivat.